කෘෂිකාර්මික ශ්රේණිය

 • කෘෂිකාර්මික ශ්‍රේණියේ සින්ක් සල්ෆේට් මොනොහයිඩ්‍රේට්

  කෘෂිකාර්මික ශ්‍රේණියේ සින්ක් සල්ෆේට් මොනොහයිඩ්‍රේට්

  ● සින්ක් සල්ෆේට් මොනොහයිඩ්‍රේට් අකාබනික වේ
  ● රසායනික සූත්‍රය: ZnSO₄·H₂O
  ● පෙනුම: සුදු දියර කුඩු
  ● ද්‍රාව්‍යතාව: ජලයේ ද්‍රාව්‍ය, මධ්‍යසාරවල තරමක් ද්‍රාව්‍ය වේ
  ● කාර්යය: කෘෂිකාර්මික ශ්‍රේණියේ සින්ක් සල්ෆේට් මොනොහයිඩ්‍රේට් පොහොර සහ සංයෝග පොහොරවල සින්ක් අතිරේක සහ කෘමිනාශක ලෙස පලතුරු ගස් රෝග සහ කෘමි පලිබෝධ වැළැක්වීම සඳහා භාවිතා කරයි.