නිර්ජලීය සිට්රික් අම්ලය

 • නිර්ජලීය සිට්රික් අම්ලය

  නිර්ජලීය සිට්රික් අම්ලය

  ● නිර්ජලීය සිට්‍රික් අම්ලය වැදගත් කාබනික අම්ලයකි, අවර්ණ ස්ඵටික, ගන්ධ රහිත, ශක්තිමත් ඇඹුල් රසයක් ඇත
  ● අණුක සූත්‍රය වන්නේ: C₆H₈O₇
  ● CAS අංකය: 77-92-9
  ● ආහාර ශ්‍රේණියේ නිර්ජලීය සිට්‍රික් අම්ලය ප්‍රධාන වශයෙන් ආහාර කර්මාන්තයේ භාවිතා වේ, එනම් ආම්ලික ද්‍රව්‍ය, ද්‍රාව්‍යකාරක, බෆර, ප්‍රතිඔක්සිකාරක, ඩියෝඩ්‍රන්ට්, රස වර්ධක, ජෙලිං කාරක, ටෝනර් යනාදිය.