ප්රතිලාභ ලබා දීම

 • ප්‍රතිලාභ ශ්‍රේණියේ සින්ක් සල්ෆේට් හෙප්ටාහයිඩ්‍රේට්

  ප්‍රතිලාභ ශ්‍රේණියේ සින්ක් සල්ෆේට් හෙප්ටාහයිඩ්‍රේට්

  ● සින්ක් සල්ෆේට් හෙප්ටාහයිඩ්‍රේට් යනු අකාබනික සංයෝගයකි
  ● රසායනික සූත්‍රය: ZnSO4 7H2O
  ● CAS අංකය: 7446-20-0
  ● පෙනුම: අවර්ණ orthorhombic prismatic crystal
  ● ද්‍රාව්‍යතාව: ජලයේ පහසුවෙන් ද්‍රාව්‍ය, මධ්‍යසාර සහ ග්ලිසරෝල් වල තරමක් ද්‍රාව්‍ය වේ
  ● කාර්යය: බහු ලෝහමය ඛනිජ වල සින්ක් ලෝපස් නිස්සාරණය සඳහා ප්‍රතිලාභී ශ්‍රේණියේ සින්ක් සල්ෆේට් භාවිතා වේ