කළු ඇල්ලීමේ නියෝජිතයා

 • පතල් කැණීම සඳහා Flotation Reagent කළු අල්ලන කාරකය

  පතල් කැණීම සඳහා Flotation Reagent කළු අල්ලන කාරකය

  කළු අල්ලා ගැනීමේ නියෝජිතයා සල්ෆයිඩ් පාවෙන වලදී බහුලව භාවිතා වේ.එය 1925 සිට භාවිතා කර ඇත.

  එහි රසායනික නාමය ඩයිහයිඩ්‍රොකාබයිල් තයොපොස්පේට් ය.එය කාණ්ඩ දෙකකට බෙදා ඇත:

  dialkyl dithiophosphate සහ dialkyl monothiophosphate.එය ස්ථාවරයි, එහි හොඳ ඇත

  ගුණ සහ ඉක්මනින් දිරාපත් නොවී අඩු pH අගයකදී භාවිතා කළ හැක.