ක්ලෝරෝඇසිටික් අම්ලය

 • ක්ලෝරෝඇසිටික් අම්ලය

  ක්ලෝරෝඇසිටික් අම්ලය

  ● මොනොක්ලෝරොඇසිටික් අම්ලය ලෙසද හඳුන්වන ක්ලෝරෝඇසිටික් අම්ලය කාබනික සංයෝගයකි.එය වැදගත් කාබනික රසායනික අමුද්‍රව්‍යයකි.
  ● පෙනුම: සුදු ස්ඵටික කුඩු
  ● රසායනික සූත්‍රය: ClCH2COOH
  ● CAS අංකය: 79-11-8
  ● ද්‍රාව්‍යතාව: ජලයේ ද්‍රාව්‍ය, එතනෝල්, ඊතර්, ක්ලෝරෝෆෝම්, කාබන් ඩයිසල්ෆයිඩ්