ඩයිමෙතිල් කාබනේට්

 • ඩයිමෙතිල් කාබනේට් 99.9%

  ඩයිමෙතිල් කාබනේට් 99.9%

  ● ඩයිමෙතිල් කාබනේට් කාබනික සංයෝගයක් වැදගත් කාබනික සංශ්ලේෂණ අතරමැදි.
  ● පෙනුම: ඇරෝමැටික ගන්ධය සහිත අවර්ණ දියර
  ● රසායනික සූත්‍රය: C3H6O3
  ● CAS අංකය: 616-38-6
  ● ද්‍රාව්‍යතාව: ජලයේ දිය නොවන, බොහෝ කාබනික ද්‍රාවකවල මිශ්‍ර කළ හැකි, අම්ල සහ භෂ්මවල මිශ්‍ර කළ හැකි