එතිල් ඇසිටේට්

 • එතිල් ඇසිටේට්

  එතිල් ඇසිටේට්

  ● එතිල් ඇසිටේට්, එතිල් ඇසිටේට් ලෙසද හැඳින්වේ, කාබනික සංයෝගයකි
  ● පෙනුම: අවර්ණ දියර
  ● රසායනික සූත්‍රය: C4H8O2
  ● CAS අංකය: 141-78-6
  ● ද්‍රාව්‍යතාව: ජලයේ තරමක් ද්‍රාව්‍ය, එතනෝල්, ඇසිටෝන්, ඊතර්, ක්ලෝරෝෆෝම් සහ බෙන්සීන් වැනි බොහෝ කාබනික ද්‍රාවකවල ද්‍රාව්‍ය වේ
  ● ඊතයිල් ඇසිටේට් ප්‍රධාන වශයෙන් ද්‍රාවක, ආහාර රසය, පිරිසිදු කිරීම සහ degreaser ලෙස භාවිතා කරයි.