ආහාර ශ්රේණියේ ඇසිටික් අම්ලය

 • ආහාර ශ්රේණියේ ග්ලැසියර ඇසිටික් අම්ලය

  ආහාර ශ්රේණියේ ග්ලැසියර ඇසිටික් අම්ලය

  ● ඇසිටික් අම්ලය, ඇසිටික් අම්ලය ලෙසද හැඳින්වේ, විනාකිරිවල ප්‍රධාන සංඝටකය වන කාබනික සංයෝගයකි.
  ● පෙනුම: තියුණු ගන්ධයක් සහිත අවර්ණ විනිවිද පෙනෙන දියර
  ● රසායනික සූත්‍රය: CH3COOH
  ● CAS අංකය: 64-19-7
  ● ආහාර ශ්‍රේණියේ ඇසිටික් අම්ලය ආහාර කර්මාන්තයේ දී ඇසිටික් අම්ලය ආම්ලික කාරකයක් සහ ඇඹුල් කාරකයක් ලෙස භාවිතා කරයි.
  ● ග්ලැසියර ඇසිටික් අම්ල නිෂ්පාදකයින්, දිගුකාලීන සැපයුම, ඇසිටික් අම්ල මිල සහන.