මැලික් ඇන්හයිඩ්රයිඩ්

 • Maleic anhydride 99.5

  Maleic anhydride 99.5

  ● කාමර උෂ්ණත්වයේ දී දැඩි ගන්ධයක් සහිත මැලික් ඇන්හයිඩ්‍රයිඩ් (C4H2O3).
  ● පෙනුම සුදු ස්ඵටික
  ● CAS අංකය: 108-31-6
  ● ද්‍රාව්‍යතාව: ජලය, ඇසිටෝන්, බෙන්සීන්, ක්ලෝරෝෆෝම් වැනි බොහෝ කාබනික ද්‍රාවකවල ද්‍රාව්‍ය වේ.