ප්රොපිලින් ග්ලයිකෝල්

 • ප්රොපිලින් ග්ලයිකෝල්

  ප්රොපිලින් ග්ලයිකෝල්

  ● Propylene Glycol අවර්ණ දුස්ස්රාවී ස්ථායී ජල අවශෝෂණ ද්‍රව
  ● CAS අංකය: 57-55-6
  ● Propylene glycol අසංතෘප්ත පොලියෙස්ටර් ෙරසින් සඳහා අමුද්‍රව්‍යයක් ලෙස භාවිතා කළ හැක.
  ● Propylene glycol යනු ජලය, එතනෝල් සහ බොහෝ කාබනික ද්‍රාවක සමඟ මිශ්‍ර වන කාබනික සංයෝගයකි.