පෝෂක ශ්රේණිය

 • ආහාර ශ්රේණියේ තඹ සල්ෆේට්

  ආහාර ශ්රේණියේ තඹ සල්ෆේට්

  ● තඹ සල්ෆේට් පෙන්ටාහයිඩ්‍රේට් යනු අකාබනික සංයෝගයකි
  ● රසායනික සූත්‍රය: CuSO4 5(H2O)
  ● CAS අංකය: 7758-99-8
  ● පෙනුම: නිල් කැට හෝ ලා නිල් කුඩු
  ● කාර්යය: ආහාර ශ්‍රේණියේ තඹ සල්ෆේට් මගින් පශු සම්පත්, කුකුළු සහ ජලජ සතුන්ගේ වර්ධනය ප්‍රවර්ධනය කිරීමට, රෝග ප්‍රතිරෝධය වැඩි කිරීමට සහ ආහාර භාවිතය වැඩි දියුණු කිරීමට හැකිය.